سرمایه گذاری در جمهوری ارمنستان

 با توجه به اینکه بلحاظ ارتباطات تجاری و اقتصادی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان، هم مرز بودن دو کشور و سهولت در تردد، برخی از اتباع ایرانی، نسبت به سرمایه گذاری در جمهوری ارمنستان اظهار تمایل می نمایند. اطلاعات مقدماتی ذیل، در خصوص مسائل مربوطه، در حدودی که جهت اخذ تصمیم در آن زمینه، لازم بنظر می رسید، ارائه می گردد.

جهت امر فوق، قانون جمهوری ارمنستان در خصوص سرمایه گذاریهای خارجی، قانون مدنی قانون ج . ا . در خصوص شرکتهای سهامی خاص، قانون ج . ا . در خصوص شرکتهای با مسئولیت محدود، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان، موافقتنامه همکاری بازرگانی- اقتصادی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان و ترکمنستان ، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان، موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان، موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی بمنظور جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان و موافقتنامه بین ایران و ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز- مغری، مورد بررسی قرار گرفت که خلاصه ای از آن، در محدوده ای که برای تصمیمات مقدماتی، ضروری بنظر می رسد، ارائه می گردد.
بدیهی است مسائل مرتبط با سرمایه گذاری در کشور خارجی، محدود به موارد بررسی شده فوق نبوده و دارای ابعاد و جنبه های گوناگون می باشد که باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
مطابق قانون جمهوری ارمنستان در خصوص سرمایه گذاری های خارجی، هر شخص حقیقی یا حقوقی ( اشخاصی که تبعۀ یا مقیم جمهوری ارمنستان نمی باشند ) می تواند با استفاده از هر نوع دارایی، از جمله منابع مالی و ارزشهای معنوی، بطور مستقیم اقدام به سرمایه گذاری در جمهوری ارمنستان نماید.
موارد زیر میتواند موضوع سرمایه گذاری قرار گیرد ؛
الف- ارز خارجی، پولهای رایج کشورهای دیگر و پول ملی جمهوری ارمنستان
ب- اموال منقول و غیر منقول ( مصالح ساختمانی، ساختمانها، تجهیزات و سایر ارزشهای مادی ) و هر نوع حقوق مالکیت مرتبط با دارایی مورد نظر .
ج- سهام، اوراق قرضه، و سایر اوراق بهاداری که قوانین جمهوری ارمنستان تایید کرده اند .
د- هر گونه حقی به شکل مطالبات مالی یا مطالبات مربوط به اجرای تعهدات دارای ارزش قراردادی، و هر نوع مطالبات .
هـ- هر نوع حق مالکیت معنوی دارای ارزش .
ز- هر گونه حق اعطا شده از سوی قوانین جمهوری ارمنستان یا بوسیله قرارداد و برای پرداختن به فعالیتهای اقتصادی، از جمله حق اکتشاف، استخراج، توسعه، با بهره برداری از منابع طبیعی .
ح- خدمات کارمزدی
ط- هر نوع سرمایه گذاری دیگری که قوانین جمهوری ارمنستان ممنوع نکرده باشد .

سرمایه گذاران خارجی حق دارند با شیوه های زیر اقدام به سرمایه گذاری کنند .
الف- ایجاد موسساتی که مالکیت آنها کاملاً متعلق به سرمایه گذاران خارجی است .
ب- سرمایه گذاریهای مشترک با اشخاص حقیقی یا حقوقی جمهوری ارمنستان .
ج- بدست آوردن سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار .
د- دستیابی به حق استفاده از زمین و حق بهره برداری از منابع طبیعی در قلمرو جمهوری ارمنستان
هـ- بدست آوردن سایر حقوق مالکیت .
و- سایر روشهایی که قوانین جمهوری ارمنستان منع نکرده اند .

سرمایه گذاری خارجی مطابق انتخاب سرمایه گذار خارجی، بر حسب ارزی که آزادانه قابل تبدیل می باشد یا بر حسب پول ملی جمهوری ارمنستان ارزیابی می گردد .
مطابق آن قانون، رژیم حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری های خارجی و روشهای اجرای آنها در جمهوری ارمنستان نباید نامطلوب تر از رژیم حاکم بر داراییها، حقوق مالکیت و فعالیتهای سرمایه گذاری شهروندان، شرکتها، موسسات و سازمانهای جمهوری ارمنستان باشد .
برای تشویق سرمایه گذاری خارجی ممکن است مزایای اضافی برای چنین سرمایه گذاری هایی، به شیوه ای که قوانین جمهوری ارمنستان مقرر می کند، تعیین شود.
در صورت اصلاحات در قانون سرمایه گذاری خارجی جمهوری ارمنستان، حسب خواست سرمایه گذار خارجی، طی یک دوره پنج ساله از آن زمان به بعد، قانونی که در زمان اجرای سرمایه گذاری ها حاکم بوده، اعمال خواهد شد .
سرمایه گذاریهای خارجی در جمهوری ارمنستان مشمول ملی شدن نیستند، همچنین نهادهای دولتی نمی توانند سرمایه گذاریهای خارجی را مصادره کنند .
مصادره فقط بطور استثنا و در صورت اعلام وضعیت فوق العاده، مطابق قانون جمهوری ارمنستان، و بر اساس حکم یک دادگاه و با پرداخت غرامت کامل مجاز خواهد بود که شامل خسارات مادی و معنوی خواهد بود .
سود ( درآمد ) سرمایه گذار خارجی پس از پرداخت مالیات و سایر پرداختهای مقرر در جمهوری ارمنستان در اختیار سرمایه گذار باقی خواهد ماند .
سرمایه گذاران خارجی حق دارند بر اساس قوانین جمهوری ارمنستان در بانکهای کشور حساب جاری و سایر انواع حسابهایی که قانون مجاز می داند، افتتاح کنند .
سرمایه گذاران خارجی حق دارند درآمدهایی را که بطور قانونی بدست آورده اند مطابق شیوه مقرر در قانون جمهوری ارمنستان در بازار داخلی ارمنستان به ارز خارجی تبدیل کنند .
سرمایه گذاران خارجی و کارکنان خارجی شاغل در ارمنستان حق دارند دارایی، سود ( درآمد ) و سایر امکانات قانونی حاصل از سرمایه گذاری خود، یا وجوه دریافت شده بعنوان دستمزد یا جبران غرامت را آزادانه از کشور خارج کنند و این حق آنان تضمین می شود .
اجاره دادن املاک به سرمایه گذاران خارجی و شرکتهای با سرمایه گذاری خارجی براساس قراردادهای اجاره ( اجاره نامه ) به شیوه ای که قوانین جمهروری ارمنستان مقرر نموده امکان پذیر می باشد .
اختلافات پیش آمده میان سرمایه گذاران خارجی و جمهوری ارمنستان در خصوص سرمایه گذاریهای خارجی، باید از سوی دادگاهای جمهوری ارمنستان، به شیوه ای که قوانین جمهوری ارمنستان مقرر می کنند، مورد رسیدگی قرار گیرد .
در صورتی که سرمایه گذاری خارجی از طریق ایجاد شخصیت حقوقی ( شرکت ) صورت پذیرد، آن شرکت باید به شیوه ای که قانون جمهوری ارمنستان مقرر می دارد، تأسیس و ثبت شود .
شرکت تأسیس شده با سرمایه گذاری خارجی می تواند به هرگونه فعالیت اقتصادی مطابق اهداف تصریح شده در اساسنامه خود، که قانون جمهوری ارمنستان آن را منع نکرده باشد، بپردازد .
انجام فعالیتهای اقتصادی خاص، بشرح قوانین جمهوری ارمنستان، فقط پس از دریافت مجوز امکان پذیر می باشد .
دارایی هایی که سرمایه گذار خارجی بعنوان سرمایه قانونی شرکت تأسیس شده با سرمایه گذاری خارجی و همچنین اموالی که برای تولید یا تکمیل سرمایه قانونی وارد جمهوری ارمنستان می کند، ( از جمله مواد خام، مواد نیمه ساخته، اقلام مکمل، قطعات و لوازم و غیره ) از پرداخت حقوق گمرکی معاف می باشد . در صورت فروش کالاهای مورد نظر، طی سه سال پس از استفاده از امتیاز مذکور، حقوق گمرکی مربوط از جمله جرایم مربوط به تأخیر در پرداخت، محاسبه و دریافت خواهد شد .
شرکتهای با سرمایه گذاری خارجی می توانند کالاها، کارها و خدمات خود را صادر و کالاها، کارها، و خدمات مورد نیاز خود را بدون هیچگونه مجوزی وارد کنند، به استثنای مواردی که قوانین جمهوری ارمنستان و عهدنامه ای بین المللی تعیین کرده اند .
شرکتهای با سرمایه خارجی مالیات متعلقه را به شیوۀ مقرر در قوانین جمهوری ارمنستان پرداخت می کنند و از امتیاز های مالیاتی متعلقه بهره مند می شوند. امتیاز های مذکور شامل آن شرکتهای با سرمایه گذاری خارجی خواهد شد که سرمایه گذاری آنها در زمان تأسیس کمتر از 30% نباشد .
سرمایه گذار خارجی می تواند انواع شرکتها را در جمهوری ارمنستان ثبت نماید .
در خصوص شرکتهای سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود شرکت می تواند به تعداد دلخواه سهامدار یا شرکت داشته باشد . (حداکثر عدد سهامداران در شرکت سهامی خاص 49 نفر می باشد ) میزان حداقلی برای سرمایه شرکت سهامی خاص تعیین نگردیده است. حداقل سرمایه ثبت شده در شرکت با مسئولیت محدود، معادل 50 برابر حداقل حقوق تعیین شده در زمان ثبت تأسیس می باشد.
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولتهای جمهوری سلامی ایران و جمهوری ارمنستان نیز با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران یکی از دو کشور در قلمرو کشور دیگر، سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی را مورد حمایت قرار می دهید .
آن موافقتنامه داراییهای زیر را بعنوان موضوع سرمایه گذاری شناسایی می نماید :
الف- اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها
ب- سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها
ج- حق مالکیت نسبت به پول یا هر نوع عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد
د- حق التالیف، حقوق مالکیت صنفی مانند حق اختراع، مدلهای بهره برداری، طرحهای صنعتی، علایم تجاری یا خدماتی، اسامی تجارتی، دانش فنی، حق کسب و پیشه و سرقفلی .
هـ- حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی .
زمانی که سرمایه گذاری یک سرمایه گذار در قلمرو دولت دیگر پذیرفته شده باشد، دولت سرمایه پذیر سرمایه گذار را در اخذ کلیه مجوزهای لازم، به منظور تحقق مطلوب آن سرمایه گذاری مساعدت خواهد نمود .
سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف در کشور طرف دیگر مصادره، ملی با مشمول تدابیری با تأثیرات مشابه نخواهد شد، مگر اینکه بخاطر یک هدف عمومی، بروشی غیر تبعیز آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت و برابر موازین قانونی باشد .
سرمایه گذار اجازۀ انتقال سرمایه گذاری را بصورت آزاد و بدون تاخیر خواهد داشت که شامل موارد زیر می گردد .
الف- عواید
ب- مبالغ حاصل از فروش یا انحلال یا بخشی از یک سرمایه گذاری
ج- مبالغ پرداخت شده جهت جبران خسارات
د- باز پرداخت اصل و پرداخت هزینه های مالی ناشی از طرحهای مرتبط با سرمایه گذاریها
هـ- حقوق ماهانه، دستمزدها و سایر پاداشهای دریافتی
و- پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به سرمایه گذاری
در موارد بروز اختلاف میان سرمایه گذار و دولت پذیرنده سرمایه و عدم حل آن از طریق مذاکره و عدم حصول توافق طی مدت 6 ماه پس از شروع اختلاف، رفع اختلاف از طریق ارجاع امر به هیات داوری سه نفره، بر طبق مقررات انسیترال ، در پاریس انجام خواهد شد .
مطابق موافقتنامه همکاری بازرگانی- اقتصادی بین دولتهای ایران و ارمنستان و ترکمنستان، مبادلات متقابل کالا و محصولات بین کشورها و قرارداد های منعقد شده بین اشخاص حقوقی و حقیقی با دولت در چهارچوب موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از کشور ها و همچنین طبق عرف تجارت بین المللی انجام خواهد شد .
هیچ یک از طرفها نباید در مورد محصولات طرفهای دیگر، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند .
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان نیز، مبادلۀ تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور را شامل گردیده و مقرر می دارد که کالاهایی که بر اساس آن موافقتنامه بین دو کشور مبادله می شود با موافقت کشور صادر کننده، بطور مجدد به کشورهای دیگر نیز قابل صدور خواهد بود .
هیچ یک از دو طرف نباید از محصولات صادراتی طرف دیگر، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بمیزان بیش از محصولات مشابه سایر کشور اخذ کند . ضمناً مقررات جدید یا سنگین تری در مورد مالیات، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم التأدیه، نسبت به واردات یا صادرات وضع نخواهد شد، مگر در صورت رعایت شرایط قانونی پیش بینی شده .
آنچه در فوق آمده خلاصه ای بود از موارد حقوقی موثر و قابل توجه در تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری در کشور ارمنستان، بدیهی است که امر فوق هم دارای جزئیات حقوقی بیشتر و هم جنبه های دیگری از جمله اقتصادی، مالیاتی و غیره نیز می باشد که حسب مورد، و بتدریج باید مورد بررسی قرار گیرد .

نویسنده : آرا جهانی - وکیل پایه یک دادگستری

اشتراک گذاری:

ارتباط با ما

  • نشانی دفتر مرکزی : تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خیابان سپهبد قرنی، جنب بانک تجارت، پلاک ۱۹۶ طبقه چهارم غربی

  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • خط ویژه : ۸۸۴۹۰۵۶۳

  • تلفکس: ۸۸۴۹۰۱۶۳ و ۸۸۳۰۷۴۳۴